AlexShech

Support & Resistance PRO

Hi Traders!

The Support & Resistance PRO

A simple and effective indicator that helped me a bunch!

This indicator will chart simple support and resistance zones on 2 time frames of your choice.

It uses a 30 day lookback period and will find the last high and low.
Each zone is built from the highest/lowest closure, and the highest/lowest wick, creating a liquid zone between the 2.

It is perfect for people trading support and resistance, watching key areas, scalping zones and much more!

*You can change the time frames you are looking at and the lookback period.
*The example in the picture is looking at the Daily and Weekly zones on BTC.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?