LazyBear

Vervoort Smoothed %b [LazyBear]

As we know, %b is a measure of where prices are in relation to the outer Bollinger bands and therefore strongly related to volatility. This can get choppy, though.

Vervoort smoothed this using Zero lag TEMA of custom Heiken-ashi recalculated prices. According to Vervoort, "Smoothed Vervoort %b is often a leading indicator making smooth moves with clear turning points. Normal and hidden divergent moves make it an ideal tool to help find entry and exit points while watching price moving between the Bollinger bands."

More info:
drive.google.co...XVHRXZPek0/edit?usp=sharin...

List of my other indicators:
- Chart: - GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("Vervoort Modified BB%b [LazyBear]", shorttitle="VMBB%b_LB")
calc_tema(s, length) =>
    ema1 = ema(s, length)
    ema2 = ema(ema1, length)
    ema3 = ema(ema2, length)
    3 * (ema1 - ema2) + ema3

length=input(18, minval=2, maxval=100, title="%B Length")
temaLength=input(8, title="TEMA Length")
stdevHigh=input(1.6, title="Stdev High")
stdevLow=input(1.6, title="Stdev Low")
stdevLength=input(200, title="Stdev Length")
haOpen=(ohlc4[1]+nz(haOpen[1]))/2
haC=(ohlc4+haOpen+max(high, haOpen)+min(low, haOpen))/4

tma1 = calc_tema(haC,temaLength)
tma2 = calc_tema(tma1, temaLength)
diff = tma1-tma2
zlha = tma1+diff
percb = (calc_tema(zlha,temaLength)+2*stdev(calc_tema(zlha,temaLength),length) - wma(calc_tema(zlha,temaLength),length))/(4*stdev(calc_tema(zlha,temaLength),length))*100

ub=50+stdevHigh*stdev(percb,stdevLength)
lb=50-stdevLow*stdev(percb,stdevLength)
ul=plot(ub, color=red, title="Stdev+")
ll=plot(lb, color=green, title="Stdev-")
plot((ub+lb)/2, color=blue, style=3, title="Stdev Mid")
fill(ul, ll, red)
plot(percb, linewidth=2, color=maroon, title="SVE %b")