mks17

Signal Analyzer

mks17 Cập nhật   
This library contains functions that try to analyze trading signals performance.
Like the % of average returns after a long or short signal is provided or the number of times that signal was correct, in the inmediate 2 candles after the signal.
Phát hành các Ghi chú:
v2
Phát hành các Ghi chú:
v3

Added:
f_signalDim()
Phát hành các Ghi chú:
v4

Updated:
f_SignalPrecision()

Removed:
f_signalDim()
Phát hành các Ghi chú:
v5
Signal input is suppose to be an oscillator, SellZone the top threshold and BuyZone the bottom threshold.
The last input is to calculate the outputs at the n bar after the signal
I.e: (RSI, 70, 30, 3)
Phát hành các Ghi chú:
v6 Efficacy formula changed

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.