inno14

High Low Cloud Strategy Backtesting

High Low Cloud Strategy Backtesting: this is a breakout and reversal previous trend strategy

A. Indicator: row 6 to row 17
1. Fast Cloud
Upper line = ema of High with 60 periods
Lower line = ema of Low with 60 periods

1. Slow Cloud
Upper line = ema of High with 240 periods
Lower line = ema of Low with 240 periods

B. Strategy Backtesting
1. Chart IDC , Time frame: M30

2. Long condition: row 20 to row 34
a. Entry =
* Upper line of Fast Cloud below Lower line of Slow Cloud
* Price crossover Upper line of Slow Cloud

b. Stoploss =
* Price crossunder bottom of 240 periods (~ bottom of 5 days)

c. Takeprofit =
* Lower line of Fast Cloud above Upper line of Slow Cloud
* Price crossunder Lower line of Fast Cloud

3. Short condition: row 37 to row 49
a. Entry =
* Lower line of Fast Cloud above Upper line of Slow Cloud
* Price crossunder Lower line of Slow Cloud

b. Stoploss =
* Price crossover peak of 240 periods (~ bottom of 5 days)

c. Takeprofit =
* Upper line of Fast Cloud below Lower line of Slow Cloud
* Price crossover Upper line of Fast Cloud
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?