inno14

High Low Cloud Strategy Backtesting

High Low Cloud Strategy Backtesting: this is a breakout and reversal previous trend strategy

A. Indicator: row 6 to row 17
1. Fast Cloud
Upper line = ema of High with 60 periods
Lower line = ema of Low with 60 periods

1. Slow Cloud
Upper line = ema of High with 240 periods
Lower line = ema of Low with 240 periods

B. Strategy Backtesting
1. Chart IDC , Time frame: M30

2. Long condition: row 20 to row 34
a. Entry =
* Upper line of Fast Cloud below Lower line of Slow Cloud
* Price crossover Upper line of Slow Cloud

b. Stoploss =
* Price crossunder bottom of 240 periods (~ bottom of 5 days)

c. Takeprofit =
* Lower line of Fast Cloud above Upper line of Slow Cloud
* Price crossunder Lower line of Fast Cloud

3. Short condition: row 37 to row 49
a. Entry =
* Lower line of Fast Cloud above Upper line of Slow Cloud
* Price crossunder Lower line of Slow Cloud

b. Stoploss =
* Price crossover peak of 240 periods (~ bottom of 5 days)

c. Takeprofit =
* Upper line of Fast Cloud below Lower line of Slow Cloud
* Price crossover Upper line of Fast Cloud
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

which platforms can I add this script to?
+1 Phản hồi
inno14 H4nsmiller
@H4nsmiller, only TradingView platforms can run this script.
Phản hồi