devilpretnd

L.S.C : CF-SW ORG ORS ORI

for L.S.C Strategy

Green Curry with Chicken Ingredients:

Green curry paste: 70 grams
Chicken thigh meat: 300 grams
Coconut milk (thick): 250 milliliters
Coconut milk (thin): 400 milliliters
Sliced eggplant: 100 grams
Thai pea eggplant: 50 grams
Kaffir lime leaves: 3 leaves
Red bird's eye chili (sliced): 2 seeds
Holy basil leaves: 15 grams
Fish sauce: 1 tablespoon
Palm sugar: 1 tablespoon
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?