marketmindset

The Opening Range / First Bar By Market Mindset - Zero To Endles

marketmindset Cập nhật   
The script shows the opening range of the instrument based on different resolutions and timeframes.

Inputs :
1. Resolution
It decides the calculation frequency of the script.
In Auto resolution, Standard values have been used.

2. Timeframe
It decides the timeframe for the OHLC values.
By default, it will use the chart timeframe and so chart OHLC values.

3. Lookback
It decides the no. of ranges shown on the chart.

Middle Line can be hidden from the settings.

The script can be used for any instrument and on any timeframe.
If price is above the opening range or the middle line, a trader should look for long opportunities.
If price is below the opening range or the middle line, a trader should look for short opportunities.
A sideways or choppy move is exoected if Middle line is crossed again and again.

For trading, wait for atleast 1st bar to close. and let the opening range build up first.

Happy Trading
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :

Introduced session based settings for Intraday and Swing Timeframes.
Different sessions can be selected for timeframe below and above 15m.
It will work only if Extended Trading Hours is selected in the TradingView Settings.
Phát hành các Ghi chú:
I tried to add some new features in the script. But that couldn't work properly.
So making the previous version live again for now.
I'll fix the bugs and update shortly.
Stay connected
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
- Bug Fixes
- Introduced session based settings for Intraday and Swing Timeframes.
- Different sessions can be selected for timeframe below and above 15m.
- It will work only if Extended Trading Hours is selected in the TradingView Settings.
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
- Bug Fixes
- Standard Range is available to use with all Chart types.
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLogs :
1. Bug Fixes
- Fixed Improper positioning
- Fixed Improper values
2. Added functionality for the trailing endpoints
3. Added Labels
4. Added functionality to hide old labels (to make chart clear)
5. Improved UI/UX
Phát hành các Ghi chú:
Changelog :
- Added option to ignore wicks
(if it is checked, The First Candle's Body would be used, instead of High and Low.)
Phát hành các Ghi chú:
Changelog :
- Simplified The UI
- Improved Range Display

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?