a_trader_anon

mex_funding

a_trader_anon Cập nhật   
Script for calculating Bitmex funding based on the Premium tickers Bitmex submits to Tradingview

Make sure you add the correct Bitmex Interest Base and Quote Symbols in the input settings

For example for www.bitmex.com/app/contract/XBTUSD the inputs are:

Chart ticker: XBTUSDPI8H

Input Settings
Interest Base: XBTBON8H
Interest Quote: USDBON8H
Phát hành các Ghi chú:
bug fix: interest rate should be divided by 3
Phát hành các Ghi chú:
color the candles red for down moves, green for up moves
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?