eyes20xx

Demand & Supply Zones [eyes20xx]

eyes20xx Premium Cập nhật   
Demand & Supply Zones
This indicator helps to identify large moves driven by institutions.

What qualifies as a zone?
If the price moves (open to close) by more than a certain % in one candle or in a bullish / bearish run of candles, the zone is marked as a Demand or Supply zone .
0.8% is good for Crypto and Forex might be better with 0.4%. Play around with the % to match your requirements.

Active zones
A zone remains active until it is hit by the price. When it becomes inactive, the zone background becomes transparent.

Zone lines
Lines are displayed if the zone is active and within a certain % of the close. 3% is a good setting for Crypto.
A maximum of two lines are displayed for each zone type.
Phát hành các Ghi chú:
 • Use unix for x pos instead of bar index.
 • Delete inactive zones first when zones are maxed.
 • A little tidying up.
Phát hành các Ghi chú:
 • Changed screenshot
Phát hành các Ghi chú:
 • Make zone bigger when small
 • A little more tidying up.
 • Better screenshot with labels.
Phát hành các Ghi chú:
 • Better screenshot with labels
Phát hành các Ghi chú:
 • Add alerts.
 • Add price labels to zone lines.
 • Keep more zone data by not relying on label limitations.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added max value to inputs.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?