Rooster100

R100 Volatility Combo Bands v1 (*v*)

The Volatility Combo Bands are made from 4 separate volatility bands- two Bollinger Bands (10 and 20 period) and two Price Headley Acceleration Bands (10 and 20 period). The Volatility Combo Bands plot the innermost upper and lower points from these bands and then plots a mid-line. By default, only the standard 20 period Bollinger Bands and Combo Bands with mid-line are displayed, but can be configured however you want.

Try it out- see squeezes earlier, ride the bands earlier in trending markets, trade pullbacks to the Combo Bands and mid-line, trade the range of the band or use them to help identify potential support and resistance levels. Hopefully they can add another dimension to identifying volatility contraction patterns or whatever you currently use these things for!

I hope you get some value out of it. Only conditions of use are that if you improve it, let me know and if you publish something that uses it, don't hide the code! Enjoy!

Code for the Price Headley Acceleration Bands pinched and modified from LazyBear - thankyou.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?