GainMachine

Extended Fibonacci Pivot

Editable Fibonacci Pivots . 0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 1.000. Easy to extend further if needed. Can be used with intervals from 1 minute to 1 Day.

A Few Recommended timeframes:


Phát hành các Ghi chú: V5

Extended to 10 pivot levels due to current market volatility
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?