gliderfund

StapleIndicators

Library "StapleIndicators"
This Library provides some common indicators commonly referenced from other studies in Pine Script

squeeze(bbSrc, bbPeriod, bbDev, kcSrc, kcPeriod, kcATR, signalPeriod) Volatility Squeeze
  Parameters:
    bbSrc: (Optional) Bollinger Bands Source. By default close
    bbPeriod: (Optional) Bollinger Bands Period. By default 20
    bbDev: (Optional) Bollinger Bands Standard Deviation. By default 2.0
    kcSrc: (Optional) Keltner Channel Source. By default close
    kcPeriod: (Optional) Keltner Channel Period. By default 20
    kcATR: (Optional) Keltner Channel ATR Multiplier. By default 1.5
    signalPeriod: (Optional) Keltner Channel ATR Multiplier. By default 1.5
  Returns:

adx(diPeriod, adxPeriod, signalPeriod, adxTier1, adxTier2, adxTier3) ADX: Average Directional Index
  Parameters:
    diPeriod: (Optional) Directional Indicator Period. By default 14
    adxPeriod: (Optional) ADX Smoothing. By default 14
    signalPeriod: (Optional) Signal Period. By default 13
    adxTier1: (Optional) ADX Tier #1 Level. By default 20
    adxTier2: (Optional) ADX Tier #2 Level. By default 15
    adxTier3: (Optional) ADX Tier #3 Level. By default 10
  Returns:

smaPreset(srcMa) Delivers a set of frequently used Simple Moving Averages
  Parameters:
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
  Returns:

emaPreset(srcMa) Delivers a set of frequently used Exponential Moving Averages
  Parameters:
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
  Returns:

maSelect(ma, srcMa) Filters and outputs the selected MA
  Parameters:
    ma: (Optional) MA text. By default 'Ema-21'
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
  Returns: maSelected

periodAdapt(modeAdaptative, src, maxLen, minLen) Adaptative Period
  Parameters:
    modeAdaptative: (Optional) Adaptative Mode. By default 'Average'
    src: (Optional) Source. By default 'close'
    maxLen: (Optional) Max Period. By default '60'
    minLen: (Optional) Min Period. By default '4'
  Returns: periodAdaptative

azlema(modeAdaptative, srcMa) Azlema: Adaptative Zero-Lag Ema
  Parameters:
    modeAdaptative: (Optional) Adaptative Mode. By default 'Average'
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
  Returns: azlema

ssma(lsmaVar, srcMa, periodMa) SSMA: Smooth Simple MA
  Parameters:
    lsmaVar: Linear Regression Curve.
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
    periodMa: (Optional) MA Period. By default '13'
  Returns: ssma

jvf(srcMa, periodMa) Jurik Volatility Factor
  Parameters:
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
    periodMa: (Optional) MA Period. By default '7'
  Returns:

jBands(srcMa, periodMa) Jurik Bands
  Parameters:
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
    periodMa: (Optional) MA Period. By default '7'
  Returns:

jma(srcMa, periodMa, phase) Jurik MA (JMA)
  Parameters:
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
    periodMa: (Optional) MA Period. By default '7'
    phase: (Optional) Phase. By default '50'
  Returns: jma

maCustom(ma, srcMa, periodMa, lrOffset, almaOffset, almaSigma, jmaPhase, azlemaMode) Creates a custom Moving Average
  Parameters:
    ma: (Optional) MA text. By default 'Ema'
    srcMa: (Optional) MA Source. By default 'close'
    periodMa: (Optional) MA Period. By default '13'
    lrOffset: (Optional) Linear Regression Offset. By default '0'
    almaOffset: (Optional) Alma Offset. By default '0.85'
    almaSigma: (Optional) Alma Sigma. By default '6'
    jmaPhase: (Optional) JMA Phase. By default '50'
    azlemaMode: (Optional) Azlema Adaptative Mode. By default 'Average'
  Returns: maTF

I develop indicators meant to be useful, profitable and good looking.

Please send me a Private Message if you intend to subscribe to an Invite-Only indicator or to hire me to develop some custom work.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.