joshuajcoop01

Bitpanda Coinrule Template

This strategy for Bitpanda on the Coinrule platform utilises 3 different conditions that have to be met to buy and 1 condition to sell. This strategy works best on the ETH/EUR pair on the 4 hour timescale.

In order for the strategy to enter the trade it must meet all of the conditions listed below.

ENTRY
  • RSI increases by 5
  • RSI is lower than 70
  • MA9 crosses above MA50

EXIT
  • MA50 crosses above MA9

This strategy works well on LINK/EUR on the 1 day timeframe, MIOTA/EUR on the 2 hour timeframe, BTC/EUR on the 4 hour timeframe and BEST/EUR on the 1 day timeframe (and 4h).

Back tested from 1 January 2020.

The strategy assumes each order is using 30% of the available coins to make the results more realistic and to simulate you only ran this strategy on 30% of your holdings. A trading fee of 0.1% is also taken into account and is aligned to the base fee applied on Binance.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?