cheatcountry

Ehlers Market Mode Indicator [CC]

The Market Mode Indicator was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 114-117) and this is a handy tool that will tell you if the market is currently in a cycle or a trend. When the current market is in a cycle or choppy state then the indicator will read 0 and when it is in a trend then it will read 1. He uses some advanced digital signal processing to figure out the current trend and for how long it has been trending. I have included buy and sell signals using the trendline and so buy when the line turns green and sell when it turns red. Let me know if this indicator is useful for you.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?