MarkLefevre

Pi Cycle Indicators Comparison Indicator

MarkLefevre Cập nhật   
There are now 3 Pi Cycle Indicators that I am aware of; the original, improved**, and bottom.

This indicator attempts to provide all three indicators in a dingle, easy to view script.

I coded this script to displace the moving averages above and below the price bars for easy viewing. This was accomplished by placing a scaling factor (/# or *#) at the end of the ta.sma or ta.ema functions.

A vertical arrow, purposely posing as a short vertical line, marks the crossing of the long and short MAs for each indicator. These are color coded to match their respective indicators and the long and short MAs are similarly color coded for easy differentiation.

The red colored MAs and arrows above the price line are the Improved Pi-Cycle Top Indicator.
The green colored MAs and arrows below the price line are the Original Pi-Cycle Top Indicator.
The blue colored MAs and arrows below the green lines and price line are the Pi-Cycle Bottom Indicator.

One last feature of the chart is the use of the location function to enable easy comparison of the crossings of each indicator to the indicator itself and to the price. This can be accomplished simply by moving the chart up and down.


**{I should note that while researching this I found that BitcoinMamo turns out to have beat me to the punch on the Improved Indicator Long.Short and Multiplier numbers. He should therefor get the credit for that}
Phát hành các Ghi chú:
The title was uninformative in version 1. This is a more accurate title describing what the indicator actually is. No other changes were made.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?