joshuuu

ICT Times [joshu]

This TradingView indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.
In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points.

Features:

Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times:
Asia: 2000-0000
London: 0200-0500
New York: 0700-1000
London Close: 1000-1200
For other charts, it uses the following session times:
Asia: 2000-0000
London: 0200-0500
New York AM: 0830-1100
New York PM: 1330-1600

Silver Bullet Times:
0300-0400
1000-1100
1400-1500

How to Use:

Simply apply the indicator to your chart, and the session boxes and Silver Bullet times will be plotted automatically.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?