loxx

norminv

Library "norminv"

Description:
An inverse normal distribution is a way to work backwards
from a known probability to find an x-value. It is an informal term and
doesn't refer to a particular probability distribution. Returns the
value of the inverse normal distribution function for a specified value,
mean, and standard deviation.

Reference:
https://github.com/teqniqly/norm-inv/blob/master/src/norm-inv.ts
https://support.microsoft.com/en-us/office/norminv-function-87981ab8-2de0-4cb0-b1aa-e21d4cb879b8

norminv(x, mean, stdev)
  Returns the value of the inverse normal distribution function for a specified value, mean, and standard deviation.
  Parameters:
    x: float, The input to the normal distribution function.
    mean: float, The mean (mu) of the normal distribution function
    stdev: float, The standard deviation (sigma) of the normal distribution function.
  Returns: float.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.