KevanoTrades

Ehlers_Super_Smoother

KevanoTrades Cập nhật   
The 2 Pole and 3 Pole Super Smoother Filters were developed by John Ehlers and described in "Chapter 13: Super Smother" of his book Cybernetic Analysis for Stocks and Futures.
The 2 Pole Smoother is described as being a better approximation of price, whereas the 3 Pole Smoother has superior smoothing.

Library "Ehlers_Super_Smoother"
Provides the functions to calculate Double and Triple Exponentional Moving Averages (DEMA & TEMA)

twoPole(_source, _length) Calculates 2 Pole Ehlers Super Smoother Filter
  Parameters:
    _source: -> Open, Close, High, Low, etc ('close' is used if no argument is supplied)
    _length: -> Ehlers Super Smoother length
  Returns: 2 Pole Ehlers Super Smoothing to an input source at the specified input length

threePole(_source, _length) Calculates 3 Pole Ehlers Super Smoother Filter
  Parameters:
    _source: -> Open, Close, High, Low, etc ('close' is used if no argument is supplied)
    _length: -> Ehlers Super Smoother length
  Returns: 3 Pole Ehlers Super Smoothing to an input source at the specified input length
Phát hành các Ghi chú:
v2
Corrected "Description", no other changes, v2 will work exactly like v1

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.