vyacheslav.shindin

Rufey range

Best crossover indicator
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("Rufey range", overlay=true)

len_di_plus1 = 12
len_di_minus1 = 4

vh1 = highest(avg(low, open, close), len_di_minus1)
vl1 = lowest(avg(high, open, close), len_di_plus1)

// TEMA
ema1 = ema(open, 8)
ema2 = ema(ema1, 8)
ema3 = ema(ema2, 8)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

vc = tema

up1 = change(vh1)
down1 = -change(vl1)

true_range1 = max(max(vh1-vl1, abs(vh1-nz(vc))), abs(vl1-nz(vc)))

trur_di_plus1 = rma(true_range1, len_di_plus1)
trur_di_minus1 = rma(true_range1, len_di_minus1)

plus1 = fixnan(100 * rma(up1 > down1 and up1 > 0 ? up1 : 0, len_di_plus1) / trur_di_plus1)
minus1 = fixnan(100 * rma(down1 > up1 and down1 > 0 ? down1 : 0, len_di_minus1) / trur_di_minus1)

c1 = ((plus1 > minus1)) ? lime : ((plus1 < minus1)) ? red : na
bgcolor(c1, transp=90)

h = rma(high-low, 4)

v1 = avg(vh1, vl1)

v_high1 = v1+(h/2)*0.61803398875
v_low1 = v1-(h/2)*0.61803398875

// ---

len_di_plus2 = 12
len_di_minus2 = 4

vh2 = highest(avg(low, open, close), len_di_plus2)
vl2 = lowest(avg(high, open, close), len_di_minus2)

up2 = change(vh2)
down2 = -change(vl2)

true_range2 = max(max(vh2-vl2, abs(vh2-nz(vc))), abs(vl2-nz(vc)))

trur_di_plus2 = rma(true_range2, len_di_plus2)
trur_di_minus2 = rma(true_range2, len_di_minus2)

plus2 = fixnan(100 * rma(up2 > down2 and up2 > 0 ? up2 : 0, len_di_plus2) / trur_di_plus2)
minus2 = fixnan(100 * rma(down2 > up2 and down2 > 0 ? down2 : 0, len_di_minus2) / trur_di_minus2)

c2 = ((plus2 > minus2)) ? lime : ((plus2 < minus2)) ? red : na
bgcolor(c2, transp=90)

v2 = avg(vh2, vl2)
v_high2 = v2+(h/2)*0.61803398875
v_low2 = v2-(h/2)*0.61803398875

//plot(rma(max(v_high1,v_high2), 9), color=red)
plot(rma(min(v_low1,v_low2), 9), color=red)
plot(rma(low, 9), color=blue)