mcbw_

Tick Tick Boom

mcbw_ Cập nhật   
This is THE tick tick boom method from the GOLD MINDS group!

When we enter a trade the line changes color.

If your charts are not in UTC time then you can adjust the UTC offset time. If your charts are in UTC-9 then set this to 9, if you are in UTC+1 set this to -1, if your charts are un UTC then set this to 0.

I noticed daily pivots , support, and resistance levels are pretty useful targets here. Uncheck the box if you would like to see the levels.

Many thanks to Dimitri Wallace!
Phát hành các Ghi chú:
Fixed usability
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?