LudoGH68

SMC Structures and FVG

LudoGH68 Cập nhật   
The SMC Structures and FVG indicator allows the user to easily identify trend continuations (Break Of Structure) or trend changes (CHange Of CHaracter) on any time frame. In addition, it display all FVG areas, whether they are bullish, bearish, or even mitigated.

Fair Value Gap :

The FVG process shows every bullish, bearish or even mitigated FVG liquidity area. When a FVG is fully mitigated it will directly be removed of the chart.
There is an history of FVG to show. By selecting specific number of FVG to show in the chart, the user can focus its analysis on lasts liquidity area.

Here's the rules for FVG color :
  • Green when it's a bullish FVG and has not been mitigated
  • Red when it's a bearish FVG and has not been mitigated
  • Gray when the bullish / bearish FVG has been mitigated
  • Removed when the FVG has been fully mitigated

Structures analysis:

The Structure process show BOS in grey lines and CHoCH in yellow lines. It shows to the user the lasts price action pattern.
The blue lines are the high value and the low value of the current structure.

Phát hành các Ghi chú:
Adding the "Reduce mitigated FVG" parameter

User can check this parameter to reduce mitigated FVG area. This will show exactly where is FVG that has not been mitigated on the chart.
The mitigated FVG color is still grey.

This new parameter is disabled by default but can be enabled at any time
Phát hành các Ghi chú:
Adding alerts when FVG is mitigated

With this new feature, user can add an alert directly from the indicator. It will be sent when a FVG area has been mitigated.
Phát hành các Ghi chú:
Set bullish and bearish BOS/CHoCH color

With this new feature, user can now change BOS and CHoCH color compared to its direction (bullish or bearish).

With this new version, there can now be up to 4 different colors during a structure change.
Phát hành các Ghi chú:
Adding Fibonacci retracement levels of the current structure

In this new version, the user can display up to 5 Fibonacci retracement levels that will be applied to the current structure.

The user can also modify the value, color, style, and thickness of the line associated to each retracement.

The default values are as follows: 0.786, 0.705, 0.618, 0.5, and 0.382.
Phát hành các Ghi chú:
Fix fibonacci line style parameter
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?