TheLark

TheLark: Laguerre PPO

A while ago I posted a more flexible MACD , known as PPO (See that post for details).
Yesterday I had a request by @ChartArt for a Laguerre MACD . Since I favor PPO to MACD , here it is!

Completely untested, and not at all price fit. Play with the numbers and leave a comment if you come up with an interesting combination or idea ;)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title = "TheLark Laguerre PPO", overlay=false)

//•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//  
//                       //
//      LAGUERRE PPO BY THELARK      //
//         ~ 7-8-14 ~         //
//                       //
//           •/•           //
//                       //
//  https://www.tradingview.com/u/TheLark  //
//                       //
//•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//

Short = input(0.4)
Long = input(0.8)
emalen = input(20,title="Length of EMA Smoothing line")
doppo=input(true,title="Show PPO?")
dosig=input(true,title="Show Signal")
dohist=input(true,title="Show Histogram?")

lag(g, p) =>
  L0 = (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
  L1 = -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
  L2 = -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
  L3 = -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
  f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
  f
//plots

lmas = lag(Short, hl2)
lmal = lag(Long, hl2)
ppo = ((lmas - lmal)/lmal)*100
emasig = ema(ppo,emalen)

plot(doppo ? ppo : na, color=#0094FF)
plot(dosig ? emasig : na, color=#D26110)
plot(dohist? ppo - emasig :na,color=#FF006E,style=histogram,linewidth=2)