peacefulLizard50262

Auto Keltner Channels

peacefulLizard50262 Cập nhật   
This version of Keltner Channels take measures the average volatility. By taking the 75th percentile of the average absolute value of the difference between the Source and the Mean divided by the True Range and using that as our multiplier for our Keltner Channels we can have a statistically safe trading zone. You notice that its dynamic, this is because it take into account the real volatility levels of a window and uses that to determine an appropriate multiplier. As always I hope you enjoy this release.
Phát hành các Ghi chú:
added smoothing for the score
Phát hành các Ghi chú:
I added a feature that lets you have asymmetric bands :)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?