LucasZancheta

Moving Averages Convergence (Agulhada do Didi)

The script is based on a strategy developed by Odir “Didi” Aguiar called “Agulhada do Didi”.

It consists in the use of 3 moving averages:

SMA 3
SMA 8
SMA 21


Strategy:
When the averages come together, preferably they pass through a candle, there is a signal. The crossing of the short average (3) with the long average (21) provides us with a confirma-tion of the entry.

Buy:
The average of 3 periods comes out on top, 8 goes in the middle and 21 goes down.

Sell:
Average of 21 periods comes out on top, 8 in the middle and 3 down.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?