astropark

[astropark] Moon Phases [alarms]

astropark Cập nhật   
Dear Followers,

today I'm glad to present you an indicator which calculates Moon Phases and let's you set an alert over it.

This is a public free indicator based on the public one by @paaax:

I added my usual alert system logic, plus some more customization inputs for easy coloring.
The lower the timeframe you use it and set your alerts on, the more precise the alert value you get.

Here below the script for backtesting it:

Enjoy!
-- astropark
Phát hành các Ghi chú:
little fix in the code

I'm a software engineer, passionate for trading & developing trading tools & bots! Feel free to DM me & checkout my work: bit.ly/astroparktrading
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?