astropark

[astropark] Moon Phases [alarms]

Dear Followers,

today I'm glad to present you an indicator which calculates Moon Phases and let's you set an alert over it.

This is a public free indicator based on the public one by @paaax:

I added my usual alert system logic, plus some more customization inputs for easy coloring.
The lower the timeframe you use it and set your alerts on, the more precise the alert value you get.

Here below the script for backtesting it:

Enjoy!
-- astropark
Phát hành các Ghi chú: little fix in the code

I'm a software engineer
> I develop script & strategies
> I do 1-on-1 trading lessons & consultancies

Here a summary of all my indicators and strategies: https://bit.ly/astroparktrading

Signup here https://forms.gle/FDSL39mxPvQLDrJs9
or just DM me
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?