UDAY_C_Santhakumar

UCS_Squeeze_Timing-V1

There is an important information the Squeeze indicator is missing, which is the Pre Squeeze entry. While the Bollinger band begins to curves out of the KC, The breakout usually happens. There are many instances that the Squeeze indicator will fire, after the Major move, I cant blame the indicator, thats the nature (lagging) of all indicators, and we have to live with it.

Therefore pre-squeeze-fire Entry can be critical in timing your entry. Timing it too early could result in stoploss if it turns against you, ( or serious burn on options premium), because we never know when the squeeze will fire with the TTM squeeze, But now We know. Its a little timing tool. Managing position is critical when playing options.

I will code the timing signal when I get some time.

Updated Versions -

Uday C Santhakumar
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="UCS_Squeeze V1", shorttitle="UCS_SQZ-V1", overlay=false)
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
multkc = input(1.5)
ma = ema(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = ema(range, length)
upperkc = sma((0 + rangema * multkc),5)
lowerkc = sma((0 - rangema * multkc),5)
c = blue
u = plot(upperkc, color=c, title="Upper")
//plot(ma, color=c, title="Basis")
l = plot(lowerkc, color=c, title="Lower")
fill(u, l, color=c)

multbb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = multbb * stdev(source, length)
upperbb = sma((0 + dev),5)
lowerbb = sma((0 - dev),5)
//plot(basis, color=red)
p1 = plot(upperbb, color=green)
p2 = plot(lowerbb, color=green)
fill(p1, p2, color = green)

sqzOn  = (lowerbb > lowerkc) and (upperbb < upperkc)
sqzOff = (lowerbb < lowerkc) and (upperbb > upperkc)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? red : green 
plot(0, color=scolor, style=circles, linewidth=3, title = "Squeeze Status")