RicardoSantos

TimeSeriesRecurrencePlot

Library "TimeSeriesRecurrencePlot"
In descriptive statistics and chaos theory, a recurrence plot (RP) is a plot showing, for each moment i i in time, the times at which the state of a dynamical system returns to the previous state at `i`, i.e., when the phase space trajectory visits roughly the same area in the phase space as at time `j`.
```
A recurrence plot (RP) is a graphical representation used in the analysis of time series data and dynamical systems. It visualizes recurring states or events over time by transforming the original time series into a binary matrix, where each element represents whether two consecutive points are above or below a specified threshold. The resulting Recurrence Plot Matrix reveals patterns, structures, and correlations within the data while providing insights into underlying mechanisms of complex systems.
```
~starling7b
___
Reference:
en.wikipedia.org/wiki/Recurrence_plot
github.com/johannfao.../image/recurrence.py
github.com/bmfreis/r.../cross_recurrence.py
github.com/bmfreis/r...ssRecurrencePlot.cpp
github.com/JuliaDyna...s/distance_matrix.jl
juliadynamics.github...ysis.jl/v2.0/rplots/

distance_matrix(series1, series2, max_freq, norm)
  Generate distance matrix between two series.
  Parameters:
    series1 (float): Source series 1.
    series2 (float): Source series 2.
    max_freq (int): Maximum frequency to inpect or the size of the generated matrix.
    norm (string): Norm of the distance metric, default=`euclidean`, options=`euclidean`, `manhattan`, `max`.
  Returns: Matrix with distance values.

method normalize_distance(M)
  Normalizes a matrix within its Min-Max range.
  Namespace types: matrix<float>
  Parameters:
    M (matrix<float>): Source matrix.
  Returns: Normalized matrix.

method threshold(M, threshold)
  Updates the matrix with the condition `M(i,j) > threshold ? 1 : 0`.
  Namespace types: matrix<float>
  Parameters:
    M (matrix<float>): Source matrix.
    threshold (float)
  Returns: Cross matrix.

rolling_window(a, b, sample_size)
  An experimental alternative method to plot a recurrence_plot.
  Parameters:
    a (array<float>): Array with data.
    b (array<float>): Array with data.
    sample_size (int)
  Returns: Recurrence_plot matrix.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.