exlux99

Advanced OutSide with HMA and Klinger Forex Swing strategy

This is a swing forex strategy, adapted for big timeframes, such as 4h+.

For this example I adapted the strategy to EUR USD main forex pair.

Its components are:
Outside condition
Klinger Oscillator
Hull moving average

Rules for entry
For long: if current high is bigger than previous high and current is smaller than previous low and klinger is positive, close of the candle is above lsma and we have a bull candle.
For short: if current high is smaller than previous high and current is bigger than previous low and klinger is negative, close of the candle is below lsma and we have a bear candle.

Rules for exit
We exit when we have a reverse condition
We exit in case we hit the tp/sl based on % movement of the price.


If you have any questions, let me know !
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?