MisterMoTA

Logarithmic Bollinger Bands [MisterMoTA]

The script plot the normal top and bottom Bollinger Bands and from them and SMA 20 it finds fibonacci logarithmic levels where price can find temporary support/resistance.

To get the best results need to change the standard deviation to your simbol value, like current for BTC the Standards Deviation is 2.61, current Standard Deviation for ETH is 2.55.. etc.. find the right current standard deviation of your simbol with a search online.

The lines ploted by indicators are:
  • Main line is a 20 SMA
  • 2 retracement Logarithmic Fibonacci 0.382 levels above and bellow 20 sma
  • 2 retracement Logarithmic Fibonacci 0.618 levels above and bellow 20 sma
  • Top and Bottom Bollindger bands (ticker than the rest of the lines)
  • 2 expansion Logarithmic Fibonacci 0.382 levels above Top BB and bellow Bottom BB
  • 2 expansion Logarithmic Fibonacci 0.618 levels above Top BB and bellow Bottom BB
  • 2 expansion Logarithmic Fibonacci level 1 above Top BB and bellow Bottom BB
  • 2 expansion Logarithmic Fibonacci 1.618 levels above Top BB and bellow Bottom BB

Let me know If you find the indicator useful or PM if you need any custom changes to it.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?