abeltherock007

VIX based Levels

abeltherock007 Cập nhật   
Support and resistance levels for the day based on the volatility index.

Major - The Major support line where the day low, high or close can occur at that level
Minor - The second level of the Support/Resistance line , where we can expect some rejections or breakouts/breakdowns
Mild - The mid level between the Major and minor levels. The market may consolidate around that area.

The script will automatically get the previous day close value of the current scrip and the India vix.

India vix is calculated based on the annual percentage and hence the previous day close value of the scrip is divided by 19.1 ( square root of 365 )

The PDC values can be manually overridden for backtesting purposes.

Please note, there will be some slippages involved on the trend lines.
Phát hành các Ghi chú:
Settings

Use Manual Close Value
The previous Day close of the scrip is automatically calculated , when this option is unchecked. If checked, you can manually enter the value. This option is useful during the backtest.

Use Manual VIX Value
The previous Day close of the India VIX is automatically calculated , when this option is unchecked. If checked, you can manually enter the value. This option is useful during the backtest.

PDC - Scrip
The Previous close of the Scrip. Used along with 'Use Manual Close Value' option

PDC - India VIX
The Previous close of the India VIX. Used along with 'Use Manual Close Value' option

Levels Above PDC
The number of main lines to be drawn above the Previous Day Close

Levels Below PDC
The number of main lines to be drawn below the Previous Day Close.

Line Left Offset
The line length from the current bar to the left

Line Right Offset
The line length from the current bar to the right

Extend Lines
Option to extend the lines on both side. Useful during the back test.

Show Minor Support Level
It shows the minor Support and resistance lines

Show Mild Support Level
It shows the mild Support and resistance lines

Show Price on Lines
The labels on the lines will show the price value


Release Notes v0.6
* Added a new option Show Price On Lines
* Changed CMP to PDC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?