mertriver1

Laguerre RSI by KivancOzbilgic STRATEGY

Backtesting.


" Laguerre RSI is based on John EHLERS' Laguerre Filter to avoid the noise of RSI .

Change alpha coefficient to increase/decrease lag and smoothness.

Buy when Laguerre RSI crosses upwards above 20.
Sell when Laguerre RSI crosses down below 80.

While indicator runs flat above 80 level, it means that an uptrend is strong.
While indicator runs flat below 20 level, it means that a downtrend is strong. "

Developer: John EHLERS
Author: KivancOzbilgic
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?