tkarolak

3 Pivots Interpolation Breakouts

tkarolak Cập nhật   
I designed the '3 Pivots Interpolation Breakouts' indicator to intuitively identify breakout opportunities using pivot points. This tool stems from my need to anticipate market direction and capitalize on breakouts. It uses a line interpolated from three pivot highs or lows to forecast upcoming breakouts. This offers a straightforward way to visualize potential bullish and bearish breakouts with color-coded extrapolations. The aim is to simplify breakout detection, enhancing your trading strategy with precise, actionable insights.
Phát hành các Ghi chú:
Optimized Interapolation Method: Updated the extrapolation function for pivot points, providing clearer insights into potential breakout zones.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?