HPotter

Vertical Horizontal Filter

Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
in the market.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?