HPotter

Vertical Horizontal Filter

Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
in the market.

Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?