LonesomeTheBlue

Pivot Points High Low Multi Time Frame

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

There are built-in and published Pivot Point High Low indicators in Public Library but as far as I see none of them is for Higher Time frames. so I decided to write & publish this script. I hope it would be useful while trading or developing your own scripts. I also did this to use in one of my future projects (we will see it in a few weeks/months ;)).

I tried to make all settings optional, so you can play with them as you wish.


P.S. There is no control mechanism if the chart time frame is lower than the time frame in the options. So you better set higher time frame in the options than the chart time frame.Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Removed unnecessary codes.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?