Powerscooter

BTC Hashrate ribbons

Powerscooter Premium Cập nhật   
BTC Hash Rate ribbons / Hash Rate cross

This strategy goes long when BTCs Hash Rate 30 day moving average crosses above the 60 day moving average, signifying that miner capitulation is over and recovery has started.
When the opposite signal is given, which signifies the beginning of miner capitulation, the strategy goes short (or flat, depending on configuration). This is generally considered the most popular Hash Rate related strategy.

The strategy is based on this medium article: https://medium.com/capriole/hash-ribbons...

Thanks to the recent integration of IntoTheBlock data into Tradingview, we can now effortlessly show Hash Rate data on our chart,
keep in mind however, that IntoTheBlock doesn't provide Hash Rate data on timeframes below daily, so this strategy is based used on the daily, weekly or even monthly time frames.

Hash Rate definition:
The Bitcoin hash rate is the number of times per second that computers on the Bitcoin network are hashing data to verify transactions and perform the encryption that secures the network. The hash rate is an indicator of how healthy the Bitcoin network is at any given time, and is driven primarily by difficulty mining and the number of miners. Generally, a high hash rate is considered a good thing.
More precisely, the Bitcoin hash rate is the number of times per second that computers on the Bitcoin network are hashing data to verify transactions and perform the encryption that secures the network.
Phát hành các Ghi chú: As IntoTheBlock data has shown to be unreliable, the newest version of this script now queries Hash Rate data from Glassnode instead.
Phát hành các Ghi chú: Script updated to have a selectable data source, options: IntoTheBlock, Glassnode. Default: IntoTheBlock.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?