TJalam

Number Formatting Indian/USA

This is a Pine script that helps traders format numbers in different ways to make it easier to read and display big numbers on TradingView.

this script is specifically to help other fellow pinecoder. Its not a indicator.

The above code is an example of how to format numbers in TradingView using two different formats: Indian and USA. The code defines a function called `formatNumber()` which takes two arguments: num (the number to format) and format (the format to use - either "Indian" or "USA").

If the "Indian" format is selected, the function rounds the number to the nearest crore, lakh or thousand and adds the appropriate suffix (i.e. "Cr", "Lac" or "K"). If the "USA" format is selected, the function rounds the number to the nearest billion, million or thousand and adds the appropriate suffix (i.e. "B", "M" or "K").

In both cases, the function then adds commas to the formatted number. The example usage shows how to call the `formatNumber()` function with a given number and format, and then plot the formatted number as a label on the chart.An enthusiast trader. I code my strategies in pine script.DM me for any Info.
Buy me coffee at:
paypal : tabrejalam786007@gmail.com
BTC : 15zY6PUsrV55UQvcfaSqk5hJexKZAwhpcK
TRC20: TPutH6FDYg6bJFF7xCjesp4n44qrMnizc7
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?