LonesomeTheBlue

RSI Multi Time Frame

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,

Recently we got new features in Pine such Arrays of Lines, Labels and Strings. Thanks to the Pine Team! (here)

So I decided to make new style of Multi Time Frame indicator and I used Array of Lines in this script. here it is, RSI Multi Time Frame script. it shows RSI for current time frame as it is and also it gets RSI for the Higher Time Frame and converts it and shows it as in time frame. as you can see, RSI for HTF moves to the right on each candle until higher time frame was completed.


You have color and line width options for both RSI, also if you want you can limit the number of bars to show higher time frame RSI by the option "Number of Bars for RSI HTF", following example show RSI HTF for 100 bars.


Most of you know that old style Multi Time Frames indicators was like:

Hope you like this new Multi time frame style ;)


Enjoy!


Phát hành các Ghi chú:
Added Auto Higher Time Frame Option. Now the script can choose Higher Time Frame automatically or you can set it manually.
Phát hành các Ghi chú:
added color for background. code improved

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?