cheatcountry

Relative Strength Exponential Moving Average [CC]

The Relative Strength Exponential Moving Average was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Jan 2022 pgs 22-25) and this is a handy moving average that combines a typical overbought/oversold mechanic with an overall trend indicator. Even though the typical length is so large it reacts extremely quickly when the stock becomes overbought or oversold. Because of this the indicator by itself doesn't work as well during choppy periods so Vitali recommends using a moving average crossover system during choppy so do one indicator with the default length of 50 and use a different length of 10 so when the shorter length crosses over the longer length then buy and vice versa you would sell. Generally speaking buy when the line turns green and sell when it turns red. I have used strong buy and sell signals in addition to normal signals so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color.

Let me know if there are any other scripts or indicators you would like me to publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?