alexgrover

Efficient Auto Line

More Efficiency

Based on the Auto-Line code, the Efficient Auto Line aim to provide a more controlled adaptivity of the indicator. The first indicator of this sort worked this way : when the absolute difference between the price and the indicator is higher than the previous indicator +/- A pips of amplitude, the indicator will display the closing price, else its anterior value. The second indicator (Auto-Line) was adaptive and used the standard deviation instead of a constant A. This indicator will run both methodology providing both a trend strength indicator (Efficiency Ratio) parameter and two constant parameter.

Parameters

The length parameter will control the period of the efficiency ratio, a high period return lower values of the efficiency ratio. Since its an indicator in a range of (0,1) we use it to make our indicator more adaptive in trending market, this is when we need our two constant parameters, the fast/slow parameter can be any amount of pips where fast < slow, when the price is trending (efficiency ratio close to 1) the indicator will use the fast parameter, if its ranging (efficiency ratio away from 1) the indicator will use the slow parameter, then it will work like the first methodology previously explained. So the fast parameter should be equal to a small movement of pips (0.0001 or 1 pip) and the slow parameter should be equal to a number of pips you wont expect to see in a ranging market. At this point it is good to test for both parameter and see which values work better (a more automatic process is in development).

Hope you like it !

Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?