peacefulLizard50262

RSI Candle with Connors RSI and Heikin Ashi (CRSICHA)

peacefulLizard50262 Cập nhật   
This script was designed to work and feel like the built in RSI script but with a lot of added feature that traders might enjoy. You get to see the RSI represented as candle sticks OR Heikin Ashi. I have added in Connors RSI as a bonus so you can see what this lesser used study looks like in candle form. Just like in the original script I have moving averages and Bollinger Bands. I must say, Heikin Ashi really excells in this situation because you don't need to know an exact price! As always I hope every one finds this useful! Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Added the ma options you would find in the default RSI
Phát hành các Ghi chú:
Added a toggle for the ma.
Phát hành các Ghi chú:
Added the ability to change the candle color. :)
Phát hành các Ghi chú:
added timechange
Phát hành các Ghi chú:
added divergence
Phát hành các Ghi chú:
Added a toggle for div's

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?