CRabbit

RSI Buy & Sell Trading Script

CRabbit Cập nhật   
This is my first attempt at a trading script using the RSI indicator for Buy & Sell signals (so please be nice but would appreciate any constructive comments).

Starting with $100 initial capital and using 10% per trade

You can select which month the backtesting starts

There is also a monthly table (sorry can’t remember who I got this from) that shows the total monthly profits, but you’ll need to turn it on by going into settings, Properties and in the Recalculate section tick the “On every tick” box

It should do the following:
Open Buy order if the RSI > 68 and the current Moving Average is greater than the previous Moving average
• TP1 = 50% of Order at 0.4%
• TP2 = 50% of order at 0.8%
• SL = 2% below entry
• Close Buy order if the RSI < 30

Open Sell order if the RSI < 28 and the current Moving Average is less than the previous Moving average
• TP1 = 50% of Order at 0.4%
• TP2 = 50% of order at 0.8%
• SL = 2% above entry
• Close Buy order if the RSI < 60

I would like to build on this if you have any ideas/ code that could help like the following:
• Move the SL to break even when it hits TP1
• Move the SL to TP1 when TP2 hits
• Moving take profit code so I can let the some of the trade stay in play (activate if it hits 1% profit and close trade if price retracts 0.5%)
Phát hành các Ghi chú:
Slight change on the line 55-57 and 67-69
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?