shaklerner1

SUPRES

shaklerner1 Cập nhật   
Hi Dears!

I hope that you enjoyed my "FLEX KDJ IND" till today!
Here, I want to publish one of my other golden indicators for you!

Contents:
+ SUPRES
+ SUPERTREND
+ T.O Line

- SUPRES (SUPPORT/RESISTANCE) is sensitive to trading volumes and with "BACHWARD" you can adjust the length of previous indices in investigation and "MEMORY" is an argument for calling maximum lines that have to be kept for "SUPPORT" and "RESIST".

- SUPERTREND is the normal prepared indicator which is defined in "TRADING VIEW"

-T.O is my suggestion instead of "EMA" to check the phase of session.

I hope that you enjoy this Indicator, please do not forgot to "Warm-It-UP"!

Happy trading,
Shakib
Phát hành các Ghi chú:
Hi Dears,

Update(s) 25.08.22:
+KDJ Indicator is already combined in the method and a red/green symbol is already added to the "price list" with name KDJ.
++(Green/Red) KDJ ~ (Uprising/Falling)
+T.O and Supertrend values are added to the "Price List"
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?