PriceTimeSquare

Gann Retracement

PriceTimeSquare Cập nhật   
The indicator is based on W. D. Gann's method of retracement studies. Gann looked at stock retracement action in terms of Halves (1/2), Thirds (1/3, 2/3), Fifths (1/5, 2/5, 3/5, and 4/5) and more importantly the Eighths (1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, and 7/8). Needless to say, {2, 3, 5, 8} are the only Fibonacci numbers between 1 to 10. These ratios can easily be visualized in the form of division of a Circle as follows :

 • Divide the circle in 12 equal parts of 30 degree each to produce the Thirds :
  30 x 4 = 120 is 1/3 of 360
  30 x 8 = 240 is 2/3 of 360

  The 30 degree retracement captures fundamental geometric shapes like a regular Triangle (120-240-360), a Square (90-180-270-360), and a regular Hexagon (60-120-180-240-300-360) inscribed inside of the circle.

 • Now, divide the circle in 10 equal parts of 36 degree each to produce the Fifths :
  36 x 2 = 72 is 1/5 of 360
  36 x 4 = 144 is 2/5 of 360
  36 x 6 = 216 is 3/5 of 360
  36 x 8 = 288 is 4/5 of 360
  where, (72-144-216-288-360) is a regular Pentagon.

 • Finally, divide the circle in 8 equal parts of 45 degree each to produce the Eighths :
  45 x 1 = 45 is 1/8 of 360
  45 x 2 = 90 is 2/8 of 360
  45 x 3 = 135 is 3/8 of 360
  45 x 4 = 180 is 4/8 of 360
  45 x 5 = 225 is 5/8 of 360
  45 x 6 = 270 is 6/8 of 360
  45 x 7 = 315 is 7/8 of 360
  where, (45-90-135-180-225-270-315-360) is a regular Octagon.


How to Use this indicator ?

The indicator generates Gann retracement levels between any two significant price points, such as a high and a low.

Input :

 • Swing High (significant high price point, such as a top)
 • Swing Low (significant low price point, such as a bottom)
 • Degree (degree of retracement)

Output :
Gann retracement levels (color coded as follows) :
 • Swing High and Swing Low (BLUE)
 • 50% retracement (ORANGE)
 • Retracements between Swing Low and 50% level (RED)
 • Retracements between 50% level and Swing High (LIME)

Phát hành các Ghi chú:
Fixed overlapping labels and alignment issues.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?