Crunchster1

Volatility Adjusted EMA - by Crunchster

Crunchster1 Cập nhật   
Applies recent volatility adjustment to the exponential moving average, where the smoothing factor is 2/(N + 1) - N being the lookback period or span

Volatility of recent 30 days returns is calculated using standard deviation with a thirty day lookback.

Increased smoothing compared to a standard EMA, which also adjusts to market conditions, as first described by Chande in 1991.
Phát hành các Ghi chú:
Minor code update

Join me on Mizar.com and trade my strategies
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?