The_Bigger_Bull

Best TradingView Strategy - For NASDAQ and DOW30 and other Index

The script is totally based on momentum , volume and price. We have used :
1: Bollinger Band Squeezes to know when a breakout might happen.
2: Used Moving Averages( SMA and EMA ) to know the direction.
3: The success Rate of this strategy is above 75% and if little price action is added it can easily surpass 90% success mark.
4: Do not worry about drawdowns , we have implemented trailing SL ,so you might see a little extra drawdown but in reality its pretty less.
5: I myself have tested this strategy for 41 days with a 250$ account and right now I have 2700$.
Phát hành các Ghi chú: Few minor bug fixes.
Phát hành các Ghi chú: Few minor value changes to increase profits , % of profitable trades and reduce drawdown.
PS(**Important**) : 1 : Use this strategy on any index chart like DOW , NASDAQ , NIFTY50 etc but the best returns are when you use it on 5 minutes chart.
2 : Combine it with support resistance trend lines and results are mind boggling.
Phát hành các Ghi chú: Performance Enhancement and Increased profitability.
Phát hành các Ghi chú: Reducing number of false trades
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?