loxx

Smoothed RSI Heikin Ashi Oscillator w/ Expanded Types [Loxx]

Smoothed RSI Heikin-Ashi Oscillator w/ Expanded Types is a spin on Heikin Ashi RSI Oscillator by @JayRogers. The purpose of this modification is to reduce noise in the original version thereby increasing suitability of the signal output. This indicator is tuned for Forex markets.

Differences:

What are Heiken-Ashi "better" candles?
The "better formula" was proposed in an article/memo by BNP-Paribas (In Warrants & Zertifikate, No. 8, August 2004 (a monthly German magazine published by BNP Paribas, Frankfurt), there is an article by Sebastian Schmidt about further development (smoothing) of Heikin-Ashi chart.)

They proposed to use the following :
(Open+Close)/2+(((Close-Open)/( High-Low ))*ABS((Close-Open)/2))
instead of using :
haClose = (O+H+L+C)/4

According to that document the HA representation using their proposed formula is better than the traditional formula.

What are traditional Heiken-Ashi candles?
The Heikin-Ashi technique averages price data to create a Japanese candlestick chart that filters out market noise.

Heikin-Ashi charts, developed by Munehisa Homma in the 1700s, share some characteristics with standard candlestick charts but differ based on the values used to create each candle. Instead of using the open, high, low, and close like standard candlestick charts, the Heikin-Ashi technique uses a modified formula based on two-period averages. This gives the chart a smoother appearance, making it easier to spots trends and reversals, but also obscures gaps and some price data.

Future updates
  • Expand signal options to include RSI-, Zero-, and color-crosses

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?