LazyBear

Trading Strategy based on BB/KC squeeze

**** [Edit: New version (v02) posted, see the comments section for the code *****

Simple strategy. You only consider taking a squeeze play when both the upper and lower Bollinger Bands go inside the Keltner Channel. When the Bollinger Bands (BOTH lines) start to come out of the Keltner Channel, the squeeze has been released and a move is about to take place.

I have added more support indicators -- I highlight the bullish / bearish KC breaches (using GREEN/RED crosses) and a SAR to see where price action is trending.

Appreciate any feedback. Enjoy!

Color codes for v02:
----------------------------
When both the upper and lower Bollinger Bands go inside the Keltner Channel, the squeeze is on and is highlighted in RED.
When the Bollinger Bands (BOTH lines) start to come out of the Keltner Channel, the squeeze has been released and is highlighted in GREEN.
When one of the Bollinger Bands is out of Keltner Channel, no highlighting is done (this means, the background color shows up, so don't get confused if you have RED/GREEN in your chart's bground :))

Color codes for v01:
----------------------------
When both the upper and lower Bollinger Bands go inside the Keltner Channel, the squeeze is on and is highlighted in YELLOW.
When the Bollinger Bands (BOTH lines) start to come out of the Keltner Channel, the squeeze has been released and is highlighted in BLUE.

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear
// @credits http://www.hiltinvestmentfund.com/html/squeeze.html
// Trading strategy based on Bollinger Bands & Keltner Channel. Added SAR / Highlights to make it really easy ;)
// v01 - initial release
//
study(shorttitle = "TS 1 [LB]", title="Trading strategy [BB / KC] [LazyBear]", overlay=true)

length = input(20, minval=1, title="Length"), mult = input(1.0, minval=0.001, maxval=50, title="MultFactor")
// showBarColor = input(true, title="Highlight Bear/Bull points (KC)", type=bool)
showBarColor = false
useTrueRange = input(false, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)
// Note that "highlightStrategy" takes precedence over showBarColor. 
highlightStrategy = input(true, title="Highlight strategy points", type=bool)

startSAR = input(0.02, title="Start (SAR)")
incrementSAR = input(0.02, title="Increment (SAR)")
maximumSAR = input(0.2, title="Maximum (SAR)")

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
plot(basis, color=red, linewidth=2)
p1 = plot(upperBB, color=red,  linewidth=2)
p2 = plot(lowerBB, color=red, linewidth=2)
fill(p1, p2, color = red)

// Calculate KC
ma = ema(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = ema(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
c = lime
u = plot(upper, color=c, title="Upper")
plot(ma, color=c, title="Basis")
l = plot(lower, color=c, title="Lower")
fill(u, l, color=green, transp=80)

offset = 2
bearish = low < lower
bear_point = bearish ? (low-offset) : na
bear_color = bearish ? red : na
bullish = high > upper
bull_point = bullish ? (high+offset) : na
bull_color = bullish ? green : na

bar_color = bearish ? bear_color : (bullish ? bull_color : na)
plot(bear_point, color = bear_color, style=cross, linewidth=2)
plot(bull_point, color = bull_color, style=cross, linewidth=2)

bgcolor((showBarColor and not highlightStrategy) ? bar_color : na)

strat_sqz_color = ((upperBB < upper) and (lowerBB > lower)) ? yellow : blue
bgcolor(highlightStrategy ? strat_sqz_color : na)

// SAR
outSAR = sar(startSAR, incrementSAR, maximumSAR)
plot(outSAR, style=cross, color=blue)