blackcat1402

[blackcat] L2 Votatility of Williams VixFix Risk Assessment

Hey there! I previously wrote an article about the Larry Williams ViX Fix technical indicator. Soon after, friends from the TradingView community told me that this indicator could be combined with the Risk Assessment indicator I wrote about earlier to determine when to go long or short. At the time, I found it a bit cumbersome to use both indicators together, so I came up with a solution: to merge them. This way, we can use one technical indicator to visually see whether we should go long or short. Isn't that cool? The indicator has a very common name: ** L2 Votatility of Williams VixFix Risk Assessment, or VoWVRA for short.**

This TradingView Pine Script is a custom indicator based on the Larry Williams ViX Fix technical indicator, designed to help traders with risk assessment and trading decisions. The Larry Williams ViX Fix indicator is derived from the volatility of the S&P 500 index and is mainly used to display changes in current market sentiment. The indicator determines market volatility by calculating the distance between the highest price, the lowest price, and the closing price. The higher the value of the indicator, the more tense the market sentiment, and the higher the market volatility; conversely, the lower the value, the more stable the market sentiment and the lower the market volatility.


The VoWVRA indicator is based on the Larry Williams ViX Fix indicator, combined with technical indicators such as Bollinger Bands and EMA, to assess market risk. The indicator can be customized with input parameters to suit different markets and investor needs. Using the VoWVRA indicator can help traders make wiser choices in risk control and trading decisions.


In addition, this TradingView Pine Script also includes a risk assessment indicator. The indicator calculates a series of values and then applies the exponential moving average (EMA) to the percentage change between the closing price and the highest and lowest prices within a certain range to determine the safety level. The safety level is then compared to different thresholds to determine the market's risk level. The risk assessment indicator can be customized with input parameters such as risk length, safety length, and EMA length to suit different market conditions and investor preferences. Using the risk assessment indicator can help traders make wiser decisions in risk management and trading strategies.

By using the VoWVRA and risk assessment indicators, traders can more accurately assess market risk and make wiser choices in trading decisions.

Monthly fee for each L4/L5 indicator is 5USD, and the annual fee is 50USD, and the equivalent payment is sufficient for subscription:
Paypal: PayPal.Me/blackcat1402
USDT TRC20: TBD4zx3XcvDjt8umhRAuSg9T4WPEnUgvRR
微信公众号打赏:青猫量化
淘宝店铺: blackcat1402
支付宝扫码
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?