reees

Algebra

reees Cập nhật   
Library "Algebra"

Algebra functions.

line_fromXy(x1, y1, x2, y2)
  Get line slope and y-intercept from coordinates
  Parameters:
    x1: x coordinate 1 (int - bar index)
    y1: y coordinate 1 (float - price/value)
    x2: x coordinate 2 (int - bar index)
    y2: y coordinate 2 (float - price/value)
  Returns: of line

line_getPrice(x, slope, yInt)
  Get line slope and y-intercept from coordinates
  Parameters:
    x: x coordinate to solve for y (int - bar index)
    slope: slope of line (float)
    yInt: y-intercept of line (float)
  Returns: y (price/value)
Phát hành các Ghi chú:
v2

New functions:
line_getRightTriSides() - Get length of sides of a right triangle formed by a given line
line_length() - Get length of line, given a line object or two sets of coordinates

Added:
line_getRTriSides(x1, y1, x2, y2, l)
  Get length of sides of a right triangle formed by a given line
  Parameters:
    x1: x coordinate 1 (int - optional, required if argument l is not specified)
    y1: y coordinate 1 (float - optional, required if argument l is not specified)
    x2: x coordinate 2 (int - optional, required if argument l is not specified)
    y2: y coordinate 2 (float - optional, required if argument l is not specified)
    l: line object (line - optional, required if x1, y1, x2, y2 agruments are not specified)
  Returns:

line_length(x1, y1, x2, y2, l)
  Get length of line, given a line object or two sets of coordinates
  Parameters:
    x1: x coordinate 1 (int - optional, required if argument l is not specified)
    y1: y coordinate 1 (float - optional, required if argument l is not specified)
    x2: x coordinate 2 (int - optional, required if argument l is not specified)
    y2: y coordinate 2 (float - optional, required if argument l is not specified)
    l: line object (line - optional, required if x1, y1, x2, y2 agruments are not specified)
  Returns: length of line (float)
Phát hành các Ghi chú:
v3
Renamed line_getRTriSides() to line_getRtSides()

Added:
line_getRtSides(x1, y1, x2, y2, l)
  Get length of sides of a right triangle formed by a given line
  Parameters:
    x1: x coordinate 1 (int - optional, required if argument l is not specified)
    y1: y coordinate 1 (float - optional, required if argument l is not specified)
    x2: x coordinate 2 (int - optional, required if argument l is not specified)
    y2: y coordinate 2 (float - optional, required if argument l is not specified)
    l: line object (line - optional, required if x1, y1, x2, y2 agruments are not specified)
  Returns:

Removed:
line_getRTriSides(x1, y1, x2, y2, l)
  Get length of sides of a right triangle formed by a given line
Phát hành các Ghi chú:
v4

Added:
line_getPrice_fromXy(x, x1, y1, x2, y2)
  Get price at X coordinate, given two points on a line
  Parameters:
    x: x coordinate to solve for y (int - bar index)
    x1: x coordinate 1 (int - bar index)
    y1: y coordinate 1 (float - price/value)
    x2: x coordinate 2 (int - bar index)
    y2: y coordinate 2 (float - price/value)
  Returns: y (price/value)

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.