amit16aks

Amit Advance CPR

amit16aks Cập nhật   
this indicator shows the CPR along with the pivots for the next day and in the live market. It would be easy to see the favorite stocks CPR in advance.
Phát hành các Ghi chú:
This indicator shows the CPR along with the pivots for the next day and in the live market. It would be easy to see the favorite stock's CPR in advance.

Updates:
  • Displays only current day and next day cpr & pivots by default to keep the chart clean.
  • user can check show historical cpr from input settings menu to see historical cpr
  • Pivot points till R2 and S2 are displayed by default, but the user can check to show R5 & S5 option from input settings to see extended pivots. i.e. R3, R4, R5 and S3, S4, S5

  • weekly and monthly CPR and Pivot points follow the same points as discussed above.

It is advised to see the settings of this indicator and adjust it according to the need.
while moving to a bigger time frame, turn off the daily historical CPR to see the weekly or monthly levels, as the daily cpr doesn't adjust automatically with the change in TF of the chart.

Future Update-
Camarilla levels (R3, R4 & S3, S4) will be added to the script with a user interface to check or uncheck the indicator to be visible on the chart.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?