NorthStarDayTrading

NSDT Fair Value Gap

This script is our version of the "Fair Value Gap".

A Fair Value Gap is nothing more than a series of 3 candles with a gap between a candle high/low and a candle high/low two candles prior.

For example:
A Gap Up - the Low of a candle is higher than the High of two candles back.
A Gap Down - the High of a candle is lower than the Low of two candles back.

Typically, on a Gap Up, the trader would wait for the price to re-enter the Gap, and take a Long position.
Typically, on a Gap Down, the trader would wait for the price to re-enter the Gap, and take a Short position.
We found that simply trading through the Gaps (fill the gap) produced a better result. So we reversed the procedure and the colors to show our suggested direction.

We have added inputs so the trader can determine the size of the Gaps to be plotted on the chart. A minimum and maximum can be set.
The number of Gaps to be displayed can be adjusted.
There is a option to remove Gaps that had been filled, to help keep a clean chart.

ALL indicators, strategies and bots are included with Discord access.
www.NorthStarDayTrading.com/discord
www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?